Taller d’escriptura creativa

aquetaci—n 1Taller d’escriptura creativa (Montserrat Torra, Educaula, 2009) és un volum amb 187 textos literaris i propostes d’escriptura a partir de la lectura dels textos. Hi ha textos narratius i poesies originals en català, en castellà, traduccions de textos en altres llengües i traduccions automàtiques per corregir.

Els exercicis d’escriptura

Aquest volum proposa un total de 18 exercicis d’escriptura creativa. Són les següents:

 1. Canviar el punt de vista: reescriure el text fent servir el punt de vista d’un dels personatges
 2. Imitar l’estructura: crear un text nou imitant una característica determinada del text model
 3. Canviar el narrador: reescriure el text amb un altre narrador
 4. Traduir
 5. Canviar el registre: de formal a col·loquial, o viceversa
 6. Ordenar: reescriure en ordre cronològic, partint d’un text que no el respecta
 7. Continuar: continuar el relat fins a un límit determinat de línies
 8. Integrar: afegir informació a uns fragments indicats del text, a l’inici, al mig i/o al final
 9. Tergiversar: canviar una de les paraules del text (excursió per partit, per exemple), i reescriure’l per tal que tingui sentit
 10. Canviar el to: a partir d’un text que descriu, per exemple, una situació d’angoixa, reescriure’l perquè expressi benestar; passar d’un to subjectiu a un d’objectiu, etc.
 11. Transformar: de present a passat, d’estil directe a indirecte, d’una època passada a una de contemporània, de narració en 3a persona a monòleg interior, de narració a diàleg…
 12. Recrear: explicar un fet que la narració només presenta. Per exemple: explicar com és un personatge que al text només se cita
 13. Invertir: reescriure el text començant pel final. Aquest exercici pot ser molt adequat per fixar-se en la cohesió dels textos
 14. Omplir buits: en un text en què falten paraules, afegir-hi les que vagin d’acord amb el sentit general. [Aquesta activitat no té una finalitat morfosintàctica, sinó de donar un sentit propi als textos, triant la paraula que ens ve al cap llegint el text donat. Pot allargar-se debatent el sentit que cadascú ha trobat al text, recreant l’abans o el després, etc.]
 15. Combinar: a partir de dos o més textos donats, combinar-los en un text nou. Per exemple: a partir de diverses descripcions físiques, descriure un personatge nou.
 16. Sintetitzar: convertir el text donat en un microrelat
 17. Incloure: marcar uns quants fragments del text donat i demanar als estudiants que en facin un de nou reutilitzant-los
 18. Crear: escriure un text d’opinió a partir d’una de les que es planteja al text

De seguida que el fullegeu veureu que no només hi ha propostes interessants, sinó que les idees que s’hi exposen poden allargassar-se, modificar-se, remetre-us a textos que heu llegit… En fi, que aquest llibre també té un valor com a inspirador d’altres activitats.

Els objectius acadèmics

Aquest volum pot ajudar-nos a concretar en activitats els objectius que ens hem marcat per ajudar els estudiants a ser més bons usuaris de la llengua:

 • augmentar el vocabulari d’ús 
 • utilitzar paraules al màxim de precises
 • aprendre a dominar els registres
 • tenir més capacitat expressiva
 • fer textos ben cohesionats
 • presentar la informació de forma ordenada i lògica

A més, i això és precisament el que cercava en aquest llibre, pot aconseguir-se amb un cert component lúdic que augmenta la motivació i rebaixa l’angoixa que sovint senten els alumnes quan els demanem que escriguin textos propis d’un curs de llengua. Aquesta és la intenció del diari de lectura, una línia que crec que cal seguir per aconseguir que tothom que escrigui en català ho faci amb seguretat i autonomia.

Altres propostes

Tot i que aquest volum fa propostes a partir de textos literaris, crec que algunes de les propostes també podrien fer-se a partir de textos com correus electrònics, argumentacions i exposicions. Això ajudaria els estudiants que necessiten models dels textos que els demanem que escriguin, però sense oferir-los un model per copiar (aquesta és una preocupació habitual entre els professors, la trobareu exposada a Fent punxa al llapis). 

Heu treballat amb aquest llibre? Quines propostes d’escriptura creativa dueu a l’aula?