No hem de posar tots els ous al mateix cistell

És ben veritat que cal dur activitats diverses a classe, i és veritat perquè cal aconseguir que cada estudiant trobi el seu moment durant la sessió: aquell en què pot demostrar el que sap, aquell en què pot aprendre coses noves amb comoditat, aquell en què es pot divertir… I activitats diverses vol dir que ho han de ser des del punt de vista de

  • l’organització: individual, parelles, grups, tota la classe.
  • l’habilitat treballada: expressió, interacció o comprensió oral, expressió o comprensió escrita, gramàtica, ortografia.
  • la dinàmica: asseguts, drets, parlant tots junts, parlant només un alhora, parlant amb tothom o amb un sol company .
  • la determinació: activitats amb una sola solució, activitats amb solucions diverses, activitats totalment creatives.
  • els coneixements que cal aplicar: continguts lingüístics determinats, coneixements no lingüístics.
  • el grau de dificultat: alternar activitats de repàs amb activitats amb més o menys contingut nou.
  • el tractament de la llengua: pensar sobre la llengua o usar-la llengua com si fóssim fora de classe.
  • el suport de l’activitat: imatge, text, vídeo i les combinacions entre ells.
  • la implicació personal: tractar de realitats que no impliquen personalment els estudiants tant com de temes que els afecten directament.

La combinatòria de tots aquests elements i d’altres que em dec deixar dóna dinàmiques i activitats diverses a l’aula. Totes són necessàries perquè, més enllà de les diferències entre els estudiants pel que fa a l’estil d’aprenentatge, l’experiència i el tipus d’intel·ligènica, ni els alumnes ni els grups són els mateixos al llarg de tot el curs.