Gramàtica zero

Gramàtica zero: El millor ús amb la mínima gramàtica és un recurs que es va publicar el 2011 al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, redactat per Francesc Esteve i Josepa Melià.

Aquesta gramàtica està constituïda per unes fitxes que tracten aspectes conflictius de la gramàtica catalana, organitzades en un quadre siòptic inicial, que “resumeix d’un colp d’ull, amb rètols curts i exemples, el contingut que més avall es desplega amb detall”; un esquema inicial, en els casos més complexos; la informació sobre la qüestió, de més freqüent i rellevant a menys; comparacions amb altres llengües (castellà, francès, italià i anglès); apartat “especialitzat”, ben senyalitzat amb un fons de color més fosc, amb informació per aprofundir.
Cal destacar la voluntat d’estalviar a l’usuari, sempre que sigui possible, la nomenclatura especialitzada. Quan cal utilitzar-ne, es remet el lector a la pàgina del glossari terminològic on s’explica el significat del terme. Aquest glossari gramatical inclou termes com adverbi, atribut, complement directe, demostratiu, gerundi, etc.

Com a eina de consulta que és, aquesta obra inclou, a més d’un exhaustiu índex analític, un bon índex que permet trobar-hi fàcilment la informació. La informació que es trobarà a la pàgina indicada es presenta en forma d’exemple (“Visc a Alacant” o “en Alacant”) i, just a sota, el contingut resumit (“a, en per indicar localització”).
Trobo útil aquest material per fomentar l’autonomia dels aprenents de nivell avançat, als quals, tal com els demanem d’utilitzar el diccionari i el conjugador de verbs per autocorregir-se les expressions orals i escrites, podem demanar que utilitzin aquest material per buscar les correccions als errors de tipus gramatical dels seus textos. Si els estudiants adquireixen la capacitat de dubtar sobre allò que escriuen i diuen, i si saben on anar a buscar la solució a aquests dubtes, estem formant usuaris de la llengua amb capacitat autoreguladora, que poden estar segurs de les seves produccions lingüístiques.